REGULAMIN
ORGANIZACYJNY

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
W SURHOWIE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Przy stworzeniu tej strony pomógł Pajączek!

Niesiemy pomoc ludziom, dajemy im cichy spokojny dom

 

             

 

                                                                                                          Załącznik  Nr. 3 do Uchwały
                                                                                                                                            
Nr. XL VI/191/ 04
                                                                                                                                             Zarządu Powiatu Krasnostawskiego
                                                                                                                                             z dnia . 14.01.2004 r.

 

 

Regulamin  Organizacyjny Domu  Pomocy  Społecznej

    w  Surhowie

 

                                                        §1

 

 

Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej  w Surhowie; Surhów Kol. 3, zwanego

Dalej „Domem” określa strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych

Domu oraz tryb pracy Domu.

                                                        §2

Dom działa na podstawie:

-         Ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o Pomocy Społecznej (Dz. U. z 1998r. Nr. 64 poz. 414, z późn.   zm.);

-         Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr.141, poz. 1592 z późn.. zmian.);

-         Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 1998 r. Nr. 155, poz.1014 z późn. zm.);

-         Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej, (Dz. U. z 2000 r. Nr. 82, poz. 929 z późn. zm.);

-         Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 23 sierpnia 1995 roku w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr. 103 poz. 514 z późn. zm.)

-         Niniejszego regulaminu.

 

§3

 

1.      Dom jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego o zasięgu ponadgminnym.

2.      Bezpośredni nadzór nad działalnością Domu sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Krasnymstawie.

3.      Dom nosi nazwę: „Dom Pomocy Społecznej” w Surhowie.

4.      Siedzibą Domu jest miejscowość Surhów; adres do korespondencji: Surhów Kol. 3;

22-310 Kraśniczyn, tel./fax (082) 5776592

5.      Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, typu stacjonarnego. Łącznie

      posiada 75 miejsc, z przeznaczeniem dla osób przewlekle, psychicznie chorych o

     charakterze koedukacyjnym.

6.      Dom przyjmuje mieszkańców na podstawie decyzji administracyjnych.

7.      Dom funkcjonuje całą dobę z tym, że po godz. 15 pozostają oprócz mieszkańców jedynie

      osoby pracujące na drugiej zmianie lub w porze nocnej, które w trakcie pełnienia

      czynności służbowych odpowiadają za bezpieczeństwo mieszkańców, ład i porządek

      na terenie całego obiektu.

                                                                 §4

 

Zakres działania Domu obejmuje zadania mające na celu zapewnienie mieszkańcom

w szczególności:

 1. potrzeb bytowych, w tym:

-                miejsca zamieszkania wyposażonego w niezbędne meble i sprzęt, pościel i 

   bieliznę pościelową,

-                wyżywienia, w tym dietetycznego, zgodnie ze wskazaniami lekarza,

-                środków utrzymania higieny osobistej,

-                prania i naprawiania odzieży.

 1. usług opiekuńczych, w tym:

-                udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

-                podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, zgodnie z indywidualnym planem opieki,

-                niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

3.      usług wspomagających i pielęgnacyjnych,  w tym:

-         umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,

-         umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,

-         zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

-         stymulowanie zawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną  środowiskiem,

-         działanie zmierzające do usamodzielniania mieszkańca, w miarę jego możliwości,

 4.    bezpiecznego przechowywania   środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

5.      umożliwiania  korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego

ubezpieczenia  zdrowotnego,

                                                                §5

 

. Strukturę organizacyjną Domu tworzą następujące działy organizacyjne:

1/   Zespół Terapeutyczno- Opiekuńczy

2/   Dział Finansowo- Księgowy

3/   Dział Administracyjno- Gospodarczy

                                                          §6

 

I.   Do zadań Zespołu Terapeutyczno- Opiekuńczego należy:

1)      Opracowanie i prowadzenie całokształtu spraw mieszkańców a w szczególności :

-         zapewnienie mieszkańcom zaspokajania potrzeb bytowych i społecznych,

-         kompletowanie i aktualizowanie wszystkich dokumentów związanych z przyjęciem,

-         zameldowaniem i pobytem mieszkańców, z wyjątkiem dokumentacji lekarskiej,

-         prowadzenie dokumentacji związanej z decyzjami administracyjnymi o skierowaniu do Domu,

-         nadzór nad terminowym regulowaniem opłat za pobyt w Domu,

-         prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykorzystania miejsc w Domu, ruchu mieszkańców,  ilości oczekujących na przyjęcie do Domu, itp.,

-         załatwienie formalności związanych ze zgonem i pochówkiem mieszkańców Domu,

-         współpraca z rodzinami lub innymi osobami wskazanymi przez mieszkańców Domu,

-         poradnictwo i pomoc w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców Domu, w tym zakupy i inne usługi dla mieszkańców,

-         współpraca z jednostkami organizacyjnymi i osobami fizycznymi w zakresie organizowania pomocy i zaspakajania potrzeb mieszkańców Domu np. współpraca z parafią, szkołą i innymi domami pomocy społecznej,

-         uzgadnianie miesięcznych wpłat świadczeń emerytalno- rentowych mieszkańców Domu i współpraca w tym zakresie z Działem Finansowo- Księgowym,

-         opracowanie i realizacja indywidualnych planów opieki dla mieszkańców,

-         organizowanie form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców,

-         pomoc w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,

-         organizowanie form zaspakajania potrzeb religijnych mieszkańców,

-         nadzór i prowadzenie praktyk skierowanych do Domu studentów i uczniów.

2)      Systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez pracowników w różnych formach

      organizacyjnych (szkoleniach), w celu pogłębienia wiedzy na temat osób      

      niepełnosprawnych.

3)      Doraźna pomoc w codziennej pielęgnacji mieszkańców.

4)      Prowadzenie działalności informacyjnej dla osób zainteresowanych uzyskaniem   

skierowania  do Domu lub rodzin mieszkańców.

5)      Sprawowanie funkcji pielęgnacyjnych w stosunku do mieszkańców, zgodnie z zaleceniami  lekarskimi.

6)      Rozpoznawanie i opracowywanie planu potrzeb pielęgnacyjnych mieszkańców Domu,

    a w szczególności:

-         diagnozowanie mieszkańców,

-         opracowanie i przestrzeganie planu pielęgnacji oraz współpraca z lekarzami leczącymi mieszkańców,

-         opracowywanie i realizacja planu rehabilitacji, zmierzającego do usprawniania zaktywizowania  mieszkańców,

-         umożliwienie mieszkańcom korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych,

-         w uzasadnionych przypadkach uzyskanie skierowania na leczenie szpitalne lub sanatoryjne,

-         opracowanie i aktualizacja planów zaopatrzenia Domu w niezbędne leki, artykuły sanitarne         

-         itp., oraz współpraca w tym zakresie z Działem Administracyjno- Gospodarczym.

7)      Inne zadania zlecone przez Dyrektora Domu.

 

II.  W Zespole Terapeutyczno - Opiekuńczym tworzy się następujące stanowiska pracy:

 

-         pracownik socjalny

-         specjalista psycholog

-         kapelan

-         pielęgniarki

-         opiekunowie

-         pokojowe

-         instruktor ds. terapii zajęciowej

-         instruktor ds. kulturalno – oświatowych

 

                                                             §7

I.  Do zadań Działu Finansowo- Księgowego należy:

 

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki, opracowywanie planów finansowych,     opracowywanie analiz  stanu majątkowego i wyników finansowych, zgodnie z zakładowym planem kont i obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej, zgodnie z zakładowym planem kont.
 3. Sporządzanie list płac i właściwe gospodarowanie funduszem płac oraz prawidłowe rozliczanie  należnych podatków, realizacja wydatków osobowych Domu.
 4. Prowadzenie kasy i likwidatury.
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 6. Dokonywanie analiz ekonomicznych i opracowywanie  wniosków w zakresie ogólnymi i jednostkowym.
 7. Prowadzenie kontroli wewnętrznej, polegającej na badaniu legalności, rzetelności, prawidłowości dokumentów, a w szczególności dokumentów obrotu środkami pieniężnymi, rzeczowymi, i składnikami majątkowymi oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiących podstawę do otrzymywania lub wydawania środków pieniężnych, rzeczowych.
 8. Prowadzenie spraw związanych z depozytami mieszkańców we współpracy z Działem Opiekuńczo - Terapeutycznym.
 9. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
 10. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Dom.
 11. Zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 12. Opracowywanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Domu, dotyczących prowadzenia  rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów ( dowodów księgowych, rozliczanie inwentaryzacji).                                                                   
 13. Kierowanie pracą i nadzór nad pracownikami  Działu
 14. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją zamówień publicznych.
 15. Prowadzenie gospodarki materiałowej (ewidencja, przechowywanie spisów inwentaryzacji, znakowania i kasacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie prawidłowej  dokumentacji w tym zakresie).
 16. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Domu.

II. Funkcję Kierownika Działu Finansowo- Księgowego  pełni Główny Księgowy, podległy

     bezpośrednio Dyrektorowi Domu.

 

III.W Dziale Finansowo- Księgowym tworzy się następujące stanowiska pracy:

-         główny księgowy

-         starsza księgowa

-         referent

-         magazynier

 

IV. Z Działem Finansowo- Księgowym współpracuje Inspektor d/s Kadr, pełniący również

     funkcję kasjera

§8

 

I.         Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy:

 

1. Organizowanie i prowadzenie działalności administracyjnej i gospodarczej Domu,

      stosownie do potrzeb poszczególnych komórek działalności podstawowej, w tym:

-         prowadzenie  wszystkich spraw związanych z zabezpieczeniem ciągłości konserwacji

-         i naprawy urządzeń bieżących  i kapitalnych remontów budynku, pomieszczeń  i wyposa-

-         żenia znajdującego się w ewidencji Domu, zabezpieczenie przed pożarem i kradzieżą.

-         prowadzenie archiwum.

-         opracowywanie planów w porozumieniu z Działem Finansowo- Księgowym w zakresie

-         spraw inwestycyjnych, usług, zaopatrzenia i wyposażenia Domu; wniosków w sprawie

-         zmian tych planów oraz ich realizacja.

-         organizacja pracy podległego personelu, kierowanie gospodarką materiałową, zgodnie

-         z potrzebami działalności podstawowej i mieszkańców Domu.

-         nadzór nad prawidłową gospodarką materiałową i magazynową, w tym : przestrzeganie

-         normatywnych zapasów magazynowych i bieżących zaopatrzenia.

-         utrzymywanie pomieszczeń Domu i otoczenia w należytej czystości i porządku,

-         zagospodarowanie terenu.

-         kontrola poszczególnych magazynów; kuchni, pralni oraz zaplecza gospodarczego,

-         w zakresie sprawnej działalności, w tym:

Ø      nadzorowanie znakowania bielizny i odzieży mieszkańców oraz sprzętu Domu,

Ø      zbieranie zamówień i wypisywanie dowodów wydania na materiały pobrane z magazynu.

2.      Prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizacji Domu.

3.      Organizacja, koordynacja, kontrola i nadzór nad przestrzeganiem w Domu tajemnicy państwowej i służbowej.

4.      Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Domu.

II. Za realizację zadań Działu Administracyjno- Gospodarczego odpowiedzialny jest

   Inspektor d/s Administracyjno- Gospodarczych.

 

III. W Dziale Administracyjno- Gospodarczym tworzy się następujące stanowiska pracy:

-         inspektor d/s administracyjno-gospodarczych

-         kierowca

-         rzemieślnik

-         pracownicy kuchni; szef kuchni i kucharze

-         pracownicy pralni

-         robotnik gospodarczy

                                                                  §9

 

I.   Dyrektor kieruje Domem przy pomocy Głównego Księgowego

 

                                                                 §10

Reprezentowanie Domu.

1.      Dom na zewnątrz reprezentuje Dyrektor, działając w granicach pełnomocnictwa,  udzielonego przez Zarząd Powiatu Krasnostawskiego.

2.      Do składania oświadczeń woli w imieniu Domu w zakresie jego praw i zobowiązań

majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch, upoważnionych osób.

   3. Osobami upoważnionymi są:

   - Dyrektor Domu

   - Główny Księgowy

4.  Do wykonywania  czynności określonego rodzaju lub czynności szczegółowych,

     Dyrektor Domu  może upoważnić poszczególnych pracowników łącznie lub

     lub oddzielnie,  w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

II. Podpisywanie pism.

1. Wszystkie dokumenty obrotu pieniężnego, jak również dowody o charakterze

    rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania  lub

    wydania przez Dom środków pieniężnych, materiałów lub towarów - podpisuje wyłącznie

    Dyrektor i Gł. Księgowy lub Dyrektor i osoba przez niego upoważniona lub Główny

    Księgowy i osoba przez niego upoważniona.

2. Pisma wychodzące na zewnątrz  podpisuje Dyrektor lub Główny Księgowy.

3. Każdy pracownik załatwiający powierzoną mu sprawę zaopatruje kopię pisma swoim

    czytelnym podpisem z lewej strony kopii pod tekstem.

4. Wszelkie zarządzenia mające charakter normatywny, odnoszące się do poszczególnych

    działów organizacyjnych Domu, a wprowadzające przepisy, które określają  obowiązki

    i uprawnienia, bądź regulujące sprawy o istotnym znaczeniu dla działalności  Domu, winny

    być wydawane w formie zarządzeń wewnętrznych. Zarządzenie wewnętrzne podpisuje

    Dyrektor Domu

                                                               §11

I.  Zakres  informacji.

1.  Informacji w sprawach dotyczących działania i funkcjonowania Domu udziela Dyrektor

     lub z upoważnienia Dyrektora Główny Księgowy.

2.  Udzielanie informacji osobom z zewnątrz wymaga każdorazowego zezwolenia Dyrektora

     Domu.

                                                              §12

 

I. Przyjmowanie skarg i wniosków.

 

1.  Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące działalności Domu w godzinach

     urzędowania.